Praktické info

Festival kreativního a logického hraní Brno: 12. 5. 2019, 11 – 17h – SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, Brno

Vstup na festival je zdarma. Vybrané výtvarné dílny se speciálním lektorským vedením a materiálem jsou za poplatek 25 – 135 Kč/dítě. Festival se koná za každého počasí.

Festival Kreativního a logického hraní Praha: 25. 5. 2019, 11 – 18h – Střelecký ostrov, Praha 1 (mezi Národním divadlem a Újezdem)

Vstup na festival je zdarma. Vybrané výtvarné dílny se speciálním lektorským vedením a materiálem jsou za poplatek 25 – 135 Kč/dítě. Festival se koná za každého počasí.

PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU KREATIVNÍHO A LOGICKÉHO HRANÍ – Brno 12. 5. 2019, Praha 25. 5. 2019

Převzetím těchto Podmínek účasti při příchodu na festival je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu K+L NET, s.r.o., se sídlem Eliášova 12, Praha 6, 160 00, IČ: 27886867, smlouva o účasti na Festivalu kreativního a logického hraní v Brně 12. 5. 2019 a v Praze 25. 5. 2019.
Účastník se touto smlouvou (převzetím Podmínek účasti na festivalu) zavazuje v celém areálu festivalu ve Středisku volného času Lužánky dodržovat následující Podmínky účasti na Festivalu kreativního a logického hraní v Brně:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • vnášení a užívání hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů;
 • rozdělávání otevřeného ohně;
 • vstupu se psy a jinými zvířaty;
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.

B) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:

 • při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na Festivalu kreativního a logického hraní v Brně a účastníka festivalu vyvést z areálu a nevpustit jej zpět do areálu;
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku;
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky;
 • měnit program v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.);
 • evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu.

C) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob;
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu;
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy.

D) ÚČASTNÍK FESTIVALU:

 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost a přebírá veškerou odpovědnost za svůj majetek a za zdraví svých nezletilých dětí nebo nezletilých dětí, které mu byly svěřeny do péče pro účast na festivalu;
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí;
 • souhlasí, žejeho kontaktní údaje, které uvedl při slosování o věcné ceny, mohou být pořadatelem použity pro zasílání obchodních sdělení;
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně.

E) POŘADATEL FESTIVALU:

 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením;
 • neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku).

V Brně, 12. 5. 2019